Marble
Marble
Polished
Pawn

Marble Polished Pawn

Transferred to Chernoknizhnik
the 12/4/2022
Bought by Immortal Game
the 12/4/2022
0.155
Ether
≃$463
Minted to Immortal Game
the 11/2/2022